丽江五日游梗概几多钱?丽江游览景点攻略

丽江五日游梗概几多钱?丽江游览景点攻略

假如说海内阿谁都会是让人玩不厌的 ,那必然就是云南了 。那假如来云南总要来趟丽江吧 ,走走丽江古城,爬一次玉龙雪山,看一看蓝月谷 ,去茶马旧道骑骑马,丽江会告诉你“甚么是人世值患上” !

【丽江五日游梗概几多钱】

DAY1:苍山---寂照寺---天龙八部影城---年夜理古城;早上来可以从感通寺进入苍山景区,午时可以在寂照寺吃斋饭 ;然后乘坐感通索道到苍山年夜峡谷 ,经七龙女池至苍山山顶,鸟瞰年夜理古城以及洱海 ;再去天龙八部影城,下战书四五点可以最先逛年夜理古城 。

DAY2:年夜理---洱海---崇圣寺三塔---喜洲古镇---桃源船埠---南诏风情岛---丽江;第二天嬉戏年夜理 ,可以租自行车、汽车 、电动车旅游,路子崇圣寺三塔---喜洲古镇等,假如要整圈嬉戏年夜理 ,就要留意时间的摆设哦,假如要去丽江的话,要赶在晚上19:00前到年夜理汽车客运北站或者年夜理古城游览汽车客运站乘坐年夜巴 ,全程梗概需要3小时。

DAY3:拉市海---丽江古城;全程梗概需要6-7小时。上午嬉戏拉市海湿地公园 ,再拉市海花城,看湖光美景,看雪山倒影 ,走茶马旧道,下战书嬉戏丽江年夜研古城,感触感染纳西平易近族风情 ;古城嬉戏线路保举:木府---万古楼---狮子山---文昌宫---洪流车---年夜研花巷---年夜石桥---四方街---万子桥---五一街 。

DY4:玉龙雪山冰川公园----蓝月谷---云杉坪---束河古镇;全程梗概需要嬉戏8小时 ,造出出发去玉龙雪山,坐索道到海拔4506米的冰川公园梗概嬉戏2.5小时,需要步行一些路 ,因为高海拔会有些不顺应,需要慢点走;然后索道返回,可以去看印象丽江 ,不看的话就直接去蓝月谷嬉戏,再坐云杉坪索道到山顶嬉戏,下战书搭车前去束河古镇嬉戏。

DAY5:丽江---泸沽湖---泸沽湖不雅景台---草海---里格岛---恋人滩---女神湾---摩梭族篝火晚会 ;在上坐8.00最早班车 ,车程梗概需要3.5小时 ,在泸沽湖可以包车 、自行车、电瓶车旅游。

BBV体育-BBV体育游戏app下载-BBV体育平台


【读音】:

jiǎ rú shuō hǎi nèi ā shuí dōu huì shì ràng rén wán bú yàn de ,nà bì rán jiù shì yún nán le 。nà jiǎ rú lái yún nán zǒng yào lái tàng lì jiāng ba ,zǒu zǒu lì jiāng gǔ chéng ,pá yī cì yù lóng xuě shān ,kàn yī kàn lán yuè gǔ ,qù chá mǎ jiù dào qí qí mǎ ,lì jiāng huì gào sù nǐ “shèn me shì rén shì zhí huàn shàng ”!

【lì jiāng wǔ rì yóu gěng gài jǐ duō qián 】

DAY1:cāng shān ---jì zhào sì ---tiān lóng bā bù yǐng chéng ---nián yè lǐ gǔ chéng ;zǎo shàng lái kě yǐ cóng gǎn tōng sì jìn rù cāng shān jǐng qū ,wǔ shí kě yǐ zài jì zhào sì chī zhāi fàn ;rán hòu chéng zuò gǎn tōng suǒ dào dào cāng shān nián yè xiá gǔ ,jīng qī lóng nǚ chí zhì cāng shān shān dǐng ,niǎo kàn nián yè lǐ gǔ chéng yǐ jí ěr hǎi ;zài qù tiān lóng bā bù yǐng chéng ,xià zhàn shū sì wǔ diǎn kě yǐ zuì xiān guàng nián yè lǐ gǔ chéng 。

DAY2:nián yè lǐ ---ěr hǎi ---chóng shèng sì sān tǎ ---xǐ zhōu gǔ zhèn ---táo yuán chuán bù ---nán zhào fēng qíng dǎo ---lì jiāng ;dì èr tiān xī xì nián yè lǐ ,kě yǐ zū zì háng chē 、qì chē 、diàn dòng chē lǚ yóu ,lù zǐ chóng shèng sì sān tǎ ---xǐ zhōu gǔ zhèn děng ,jiǎ rú yào zhěng quān xī xì nián yè lǐ ,jiù yào liú yì shí jiān de bǎi shè ò ,jiǎ rú yào qù lì jiāng de huà ,yào gǎn zài wǎn shàng 19:00qián dào nián yè lǐ qì chē kè yùn běi zhàn huò zhě nián yè lǐ gǔ chéng yóu lǎn qì chē kè yùn zhàn chéng zuò nián yè bā ,quán chéng gěng gài xū yào 3xiǎo shí 。

DAY3:lā shì hǎi ---lì jiāng gǔ chéng ;quán chéng gěng gài xū yào 6-7xiǎo shí 。shàng wǔ xī xì lā shì hǎi shī dì gōng yuán ,zài lā shì hǎi huā chéng ,kàn hú guāng měi jǐng ,kàn xuě shān dǎo yǐng ,zǒu chá mǎ jiù dào ,xià zhàn shū xī xì lì jiāng nián yè yán gǔ chéng ,gǎn chù gǎn rǎn nà xī píng yì jìn zú fēng qíng ;gǔ chéng xī xì xiàn lù bǎo jǔ :mù fǔ ---wàn gǔ lóu ---shī zǐ shān ---wén chāng gōng ---hóng liú chē ---nián yè yán huā xiàng ---nián yè shí qiáo ---sì fāng jiē ---wàn zǐ qiáo ---wǔ yī jiē 。

DY4:yù lóng xuě shān bīng chuān gōng yuán ----lán yuè gǔ ---yún shān píng ---shù hé gǔ zhèn ;quán chéng gěng gài xū yào xī xì 8xiǎo shí ,zào chū chū fā qù yù lóng xuě shān ,zuò suǒ dào dào hǎi bá 4506mǐ de bīng chuān gōng yuán gěng gài xī xì 2.5xiǎo shí ,xū yào bù háng yī xiē lù ,yīn wéi gāo hǎi bá huì yǒu xiē bú shùn yīng ,xū yào màn diǎn zǒu ;rán hòu suǒ dào fǎn huí ,kě yǐ qù kàn yìn xiàng lì jiāng ,bú kàn de huà jiù zhí jiē qù lán yuè gǔ xī xì ,zài zuò yún shān píng suǒ dào dào shān dǐng xī xì ,xià zhàn shū dā chē qián qù shù hé gǔ zhèn xī xì 。

DAY5:lì jiāng ---lú gū hú ---lú gū hú bú yǎ jǐng tái ---cǎo hǎi ---lǐ gé dǎo ---liàn rén tān ---nǚ shén wān ---mó suō zú gōu huǒ wǎn huì ;zài shàng zuò 8.00zuì zǎo bān chē ,chē chéng gěng gài xū yào 3.5xiǎo shí ,zài lú gū hú kě yǐ bāo chē 、zì háng chē 、diàn píng chē lǚ yóu 。

leave a comments

image